Přijetí bez přijímací zkoušky

Bez konání přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří:

– za středoškolské studium dosáhli celkového studijního průměru do 2,20

Studijní průměry za jednotlivé ročníky středoškolského studia jsou vypočteny jako aritmetický průměr (na dvě desetinná místa) známek ze všech předmětů (bez známek z chování) uvedených na vysvědčeních z druhých pololetí (známky z prvních pololetí se do průměru nezahrnují). Pokud uchazeč v době podání přihlášky střední školu ještě studuje, pak průměr za poslední ročník studia je vypočten z hodnocení předmětů (bez známky z chování) na vysvědčení za první pololetí. Celkový studijní průměr je stanoven jako aritmetický průměr (na dvě desetinná místa) ze studijních průměrů jednotlivých ročníků.

– v rámci Národních srovnávacích zkoušek v testu „Obecných studijních předpokladů“ anebo v jeho slovenské verzi „Všeobecné študijné predpoklady“ anebo v testu z „Matematiky“ společnosti Scio dosáhli percentil roven nebo vyšší než 40
Uchazeči, který vykoná v rámci NSZ test (s požadovanou úrovní percentilu) do 1. 4. 2018 (včetně), bude zasláno rozhodnutí o přijetí. Vykoná-li test později, bude pozván k přijímací zkoušce, kterou však po předložení certifikátu NSZ (s požadovanou úrovní percentilu) nebude muset vykonat.  Přihláška k NSZ a podrobné informace jsou na adrese www.scio.cz

 – se zúčastní alespoň jednoho kurzu „Matematika“ nebo „Fyzika“ a v závěrečném elektronickém testu z matematiky a z fyziky získají alespoň 20 bodů

Kurzy „Matematika“ a „Fyzika“ jsou pořádané v rámci „Jarních přípravných kurzů“ Ústavem matematiky a deskriptivní geometrie a Ústavem fyziky FAST VUT.

– úspěšně obhájili středoškolskou práci vedenou doktorandem Fakulty stavební

– aktivně vystoupili na konferenci STAVOKS dne 1. 2. 2018 a kteří se se svými pracemi umístili na prvních třech oceněných místech (k přihlášce nutno doložit kopii diplomu)